Usługi Morskie

Piotr Frączek

Jesteśmy firmą rodzinną. Działamy na wodach zespołu potów Szczecin – Świnoujście i Zatoki Pomorskiej.

O firmie

Jesteśmy firmą rodzinną. Działamy na wodach zespołu potów Szczecin – Świnoujście i Zatoki Pomorskiej. Mamy doświadczenie, wieloletnia praktyka i wykwalifikowany personel.

About us

We are a family company. We are operate at the area ports of Szczecin – Świnoujście and the Pomeranian Bay. We are experienced, long-standing practice and qualified staff.

Oferta

Świadczymy usługi z zakresu czarteru łodzi (wraz z załogą) do prac portowych i morskich, transportu ludzi i materiałów na statki lub inne miejsca pracy.

Zakres naszych usług jest bardzo szeroki. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta.

Offer

We provide services for charter boats (with the crew) to port works and transport people or supplies for ships or other places of work. The range of our work is very extensive. We adapt to individual customer needs.

Flota

Obecnie posiadamy dwie łodzie przystosowane do holowania, asystowania i pływania po morzu. Jest to m/v Jano oraz m/v Borys.
We currently have two boats equipped for towing, assistance and sea swimming. This is the m/v Jano and m/v Borys.

m/v Jano

Lc 14,95 m
Bc 4,30 m
T 1,6 m
Moc silnika głównego 350 KM
Uciąg 5,5 t

m/v Borys

Lc 13,20 m
Bc 3, 90 m
T 1,70 m
Moc silnika głównego 375 KM
Uciąg 5,25 t

TARYFA

Taryfa opłat za usługi m/t JANO/BORYS

Usługi Morskie – Piotr Frączek ul. Szantowa 37 72-605 Świnoujście

Obowiązuje od 02.01.2024 roku.

§ 1. Stosowanie taryfy
1. Niniejszą taryfę stosuje Firma Usługi Morskie- Piotr Frączek., działająca w obrocie
portowo-morskim na obszarze portu Szczecin-Świnoujście, zwana dalej Firmą świadczącą
usługi.
2. Zawarte w niniejszej taryfie opłaty obowiązują w przypadkach, gdy umawiające się o
wykonanie usługi strony, nie uzgodniły inaczej.
§ 2. Rozliczenia
1. Stawki taryfowe są wyrażone w złotych polskich.
2. Przy płatnościach wynikających z taryfy, mają zastosowanie obowiązujące w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisy finansowe.
3. Wszelkie opłaty wyrażone w procentach pobiera się od opłat zasadniczych.
§ 3. Zlecanie usług
1. Usługi wykonuje się na podstawie zlecenia wysłanego w formie pisemnej na adres poczty
elektronicznej: kontakt@uslugimorskie.pl. Osoby wyznaczone do kontaktu ze zleceniodawcą:
Piotr Frączek tel. +48 601 71 68 69
2. Zawierający na podstawie niniejszej taryfy umowę o wykonanie usługi obowiązany jest
podporządkować się wszelkim przepisom w niej zawartym.
3. Zlecenie lokalne (na terenie portu macierzystego) powinno być złożone najpóźniej na 4
godziny przed rozpoczęciem usługi.
§ 4. Odpowiedzialność stron
1. Odpowiedzialność usługodawcy, wynikająca z wykonania usług, określają przepisy i
postanowienia taryfy oraz obowiązujące regulaminy, a we wszystkich
nieuregulowanych – przepisy prawne RP.
2. Wszelkie powstałe szkody powinny być zgłoszone protokolarnie niezwłocznie, a najpóźniej w
ciągu 24 godzin od czasu, w którym usługa została wykonana.
3. Firma nie odpowiada:
a) za szkody i/lub straty spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej,
względnie powstałe w wyniku strajku pracowników portu i/lub kontrahentów,
b) za skutki finansowe spowodowane zarządzeniami lub działaniami władz administracji
państwowej.
4. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość danych, zawartych w zleceniu, a w szczególności za
wszelkie szkody spowodowane błędnymi lub niedostatecznymi danymi w dokumentach lub
przekazanymi w inny sposób, jak również za szkody powstałe z winy jego pracowników
względnie upoważnionych osób.
§ 5. Przepisy różne
1. Skierowanie sporu na drogę sądową lub arbitrażową powinno nastąpić po wyczerpaniu drogi
reklamacji.

Nazwa jednostkiMoc (KM)Uciąg na palu (tony)Stawka za pierwszą rozpoczętą godzinę*
JANO3505,5930 zł
BORYS3755,25930 zł

*- Stawka dotyczy tylko wynajmu jednostki bez prac holowniczych, każda następna godzina rozliczana co 30 min.

  •  Rozpoczęcie wykonywania usługi dla zamawiającego: odbicie od miejsca postoju- Basen
    Atlantycki portu w Świnoujściu.
  • Zakończenie wykonywania usługi dla zamawiającego: dobicie od miejsca postoju- Basen
    Atlantycki portu w Świnoujściu.
    Opłaty dodatkowe:
  • – za pracę w niedziele i święta +25%
  • – za pracę w święta szczególnie uroczyste +50%
Rodzaj pracyOpisWielkość obiektuStawka za operacje (op) /godzinę (h)
Łamanie loduŁamanie lodu na wyznaczonym akwenieNie dotyczy1300 zł/h
AsystaAsysta przy dokowaniu statkuBez ograniczeń1300 zł/h
AsystaAsysta przy pracach manewrowych ze statkiem/barką w obrębie jednego basenu/nabrzeżaBez ograniczeń1300 zł/h
AsystaAsysta przy pracach manewrowych ze statkiem/barką w tym przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu z PortuBez ograniczeń1300 zł/h+20% za
wyjście poza port
HolowniczaPraca manewrowa z obiektemMax. 10×5 m930 zł/h
HolowniczaPraca manewrowa z obiektemMax. 20×9 m1300 zł/h
HolowniczaPraca manewrowa z obiektemMax. 32×12 m1300 zł/h
HolowniczaObsługa pontonów/barek pow. L=32m jednostkami JANO+BORYS 2400 zł/h
DodatkowaZabezpieczenie prac nawodnych i podwodnychNie dotyczy500 zł/h
DodatkowaUdostępnienie zespołu spalinowo-elektrycznego do zasilania (25KW-400/230V)Nie dotyczy250 zł/h
DodatkowaUdostępnienie technologicznej wody słodkiejNie dotyczy 

Stawki za prace nie ujęte w powyższej tabeli uzgadniane są indywidualnie po przedstawieniu zapotrzebowania przez zamawiającego.

do 300 GRT150,00 zł/operacjaod 2501 do 3000 GRT550,00 zł/operacja/h
od 300 do 1000 GRT250,00 zł/operacjaod 3001 do 3500 GRT610,00 zł/operacja
od 1001 do 2000 GRT390,00 zł/operacjaod 3501 do 4000 GRT690,00 zł/operacja
od 2001 2500 GRT460,00 zł/operacjaod 4000 GRT0,20 zł/za 1GT/operacja

Opłaty dodatkowe:
– za pracę w godz. nocnych 22:00 – 06:00 15%
– za pracę w sobotę (od godz. 22:00 dnia poprzedniego) 80%
– za pracę w niedziele i święta 100%
– za pracę w święta szczególnie uroczyste 150%

* przy zbiegu opłat dodatkowych z kilku przyczyn pobiera się jedną najwyższą
** usługi cumownicze wykonywane są łącznie z holowniczymi

Galeria